Jesteś tutaj

Nota prawna

Informacje zawarte na stronie internetowej www.greenwayfiz.pl mają charakter ogólnych informacji, opisujących jedynie działalność Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz). Właścicielem strony jest Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Administratorem serwisu jest FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Informacje dotyczące Funduszu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani porady inwestycyjnej lub rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym oraz ryzyko użycia informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym w jakimkolwiek celu ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Przedstawione materiały nie stanowią jakiegokolwiek rodzaju porady prawnej ani podatkowej.  Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Osiągane przez Fundusz wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez Fundusz określonych wyników w przyszłości.

Stopa zwrotu z inwestycji jest indywidualna dla każdego uczestnika i zależy od dnia nabycia i dnia zbycia Certyfikatu Inwestycyjnego Funduszu, pobranych opłat w związku z zapisami i umorzeniem Certyfikatu Inwestycyjnego oraz od wysokości należnego podatku.

Uczestnik Funduszu powinien wiedzieć, że wartość Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu cechuje się zmiennością oraz powinien liczyć się z możliwością poniesienia straty nawet całości zainwestowanych środków.

Oferowanie Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez skierowanie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych imiennych propozycji nabycia do oznaczonych osób. Zamieszczone w serwisie informacje dotyczące Funduszu nie są i nie mogą być traktowane jako proponowanie nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych.

Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu są Warunki Emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu oraz Statut Funduszu. Zmiany Statutu, inne informacje i ogłoszenia wymagane prawem lub postanowieniami Statutu będą publikowane na stronie internetowej TFI i Funduszu. Wyceny Certyfikatów Inwestycyjnych będą udostępniane wyłącznie uczestnikom Funduszu na warunkach określonych w Statucie Funduszu.

Prawo Autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawo do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.greenwayfiz.pl lub jej części podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Treści, obrazy i multimedia mogą być udostępniane tylko za pisemną zgodą Green Way FIZAN. Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostępnianie i używanie w celach komercyjnych obrazów, zdjęć zawartych na stronie internetowej Green Way FIZAN lub ich części. Korzystanie z treści zawartych na www.greenwayfiz.pl nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw.

Wszystkie znaki graficzne (logo) i nazwy handlowe produktów użyte w tym serwisie należą do ich właścicieli.

Przetwarzanie Danych osobowych

Korzystanie ze strony internetowej www.greenwayfiz.pl nie wymaga podania żadnych danych osobowych.

Korzystanie z serwisu www.greenweyfiz.pl, którego właścicielem jest Green Way FIZAN, oznacza akceptację wszystkich wyżej wymienionych warunków.

 

Polski

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy