Jesteś tutaj

Nieruchomości przemysłowe

Dziś inwestorzy uważniej niż kiedykolwiek wybierają sposoby pomnażania kapitału, stale poszukując atrakcyjnych możliwości ulokowania posiadanych środków finansowych. Od wielu lat najważniejszą rolę w procesie podejmowania decyzji, dotyczącej zaangażowania kapitału w daną inwestycję, pełnią głównie dwa czynniki: potencjalna stopa zwrotu oraz związany z nią poziom ryzyka. Powodują one, że spośród niezliczonych wariantów znacznie łatwiej wybrać te, które mają szansę okazać się najbardziej trafnymi, a przez to  dochodowymi.

Jedną z najpowszechniejszych klas aktywów, które wciąż przyciągają duże środki inwestycyjne na całym świecie, są nieruchomości. Podstawowym czynnikiem, który na to wpływa, jest stosunkowo niskie ryzyko inwestycji. W przypadku cen większości nieruchomości w długim okresie obserwowany jest trend wzrostowy. Posiadają one jeszcze jedną istotną cechę - ich właściciel może osiągać dodatkowe przychody drogą dzierżawy lub sprzedaży czy zagospodarowania nieruchomości np. pod budowę centrum logistycznego czy obiektu handlowego.

Średnie ceny dobrej jakości gruntów w lokalizacjach logistycznych wahają się w przedziale od 70 do 150 zł za mkw., z wyjątkiem działek w granicach Warszawy i w Krakowa, gdzie ceny osiągają poziom do 650 zł za mkw. Nieruchomości przemysłowe będą wykazywać tendencje wzrostową, zachowując wciąż konkurencyjną cenę w stosunku do innych krajów. Na rynku nieruchomości komercyjnych każdy z sektorów odnotowuje tendencję wzrostową.

Na ceny ziemi nie miały wpływu kryzysy finansowe, zawirowania polityczne ani inne problemy dotykające inwestorów w innych sektorach. Do korzyści z inwestowania i budowania na terenie Polski nie trzeba nikogo namawiać, nasz kraj leży w centrum Europy i wykorzystanie tego strategicznego położenia daje wiele możliwości. Należy przy tym podkreślić, iż ceny ziemi w Polsce wciąż są znacząco niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jednocześnie utrzymujący się relatywnie silny wzrost gospodarczy, obejmujący rozwój przemysłu, skutkuje wzrostem popytu na tereny umożliwiające budowę takich obiektów jak centra logistyczno-magazynowe, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, fabryki, montownie, porty, lotniska, magazyny materiałów energetycznych, oraz wiele innych. Inwestycje w grunty są niezwykle opłacalne we wszystkich państwach Unii Europejskiej, dlatego właśnie Green Way FIZAN uczynił inwestycje w nieruchomości jednym z głównych obszarów swojej działalności.  Fundusz planuje inwestować w nieruchomości przemysłowe charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu wartości. Nabywane nieruchomości stwarzające odpowiednie warunki mogą zostać wykorzystane przez Green Way FIZAN do przeprowadzenia inwestycji znajdujących się w kluczowych obszarach jego aktywności.

Polski

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy