Jesteś tutaj

Energetyka

Inwestycje w odnawialne źródła energii stają się coraz ważniejszym segmentem polskiej gospodarki. Fundusz Green Way dostrzega ogromny potencjał rozwojowy branży Odnawialnych Źródeł Energii, dlatego projekty z tego sektora zostały zaliczone do kluczowych obszarów inwestycyjnych Funduszu.

Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. Wysokie zapotrzebowanie na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej oraz zobowiązania w zakresie ochrony środowiska powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców energii. Jednocześnie w ostatnich latach w gospodarce światowej wystąpił szereg niekorzystnych zjawisk: wahania cen surowców, rosnące zapotrzebowanie na elektryczność, poważne awarie systemów energetycznych oraz postępujące zanieczyszczenie środowiska, które stwarzają konieczność zmiany podejścia do polityki w kwestii produkcji energii. Polska energetyka wciąż w zdecydowanej większości opiera się o produkcję energii elektrycznej dzięki spalaniu węgla. Wytworzona energia cieplna jest wykorzystywana do napędzania turbin, dzięki czemu możliwa jest produkcja prądu. Proces ten prowadzi do produkcji wielu szkodliwych substancji, które uwalniane są do otaczającego nas środowiska.

Branża Odnawialnych Źródeł Energii na świecie oraz w Polsce w ostatnich latach ulega dynamicznemu rozwojowi. Sprzyjają temu zarówno nowe regulacje prawne, jak i postęp technologiczny prowadzący do wyraźnego spadku kosztów. Jeszcze stosunkowo niedawno jedynie osoby propagujące ochronę środowiska wskazywały na możliwość wykorzystywania wiatru, słońca oraz wody jako źródeł energii. Dziś coraz więcej inwestorów pragnie uczestniczyć w rozwoju branży OZE.

Stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, wynikające z postępujących zmian cywilizacyjnych, wymusza zwiększanie inwestycji w sektorze produkcji energii. Jednocześnie od końca XX wieku towarzyszy temu wzrost świadomości w zakresie konieczności ochrony środowiska naturalnego, którego stan w wyniku dotychczasowych działań człowieka uległ znacznemu pogorszeniu. Efektem jest szybki wzrost zainteresowania naturalnymi źródłami energii, a co ważniejsze - ich wykorzystaniem. Podstawową przewagą Odnawialnych Źródeł Energii nad źródłami konwencjonalnymi jest fakt, iż ich zasoby nigdy nie ulegną wyczerpaniu. Ponadto technologia wykorzystywana do generowania prądu z OZE pozwala na ochronę środowiska, ponieważ procesom tym nie towarzyszy emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Do najpopularniejszych źródeł odnawialnych należy zaliczyć przede wszystkim wiatr i słońce.

Zgodnie z założeniami przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Europy Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku w Unii Europejskiej energia uzyskiwana m.in. z wiatru i słońca ma stanowić 20% finalnie produkowanej energii. Ponadto o 20% ma zostać zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery, a dodatkowo powinniśmy zmniejszyć o 20% całkowite zużycie energii. Dyrektywa określa także cele krajowe dla poszczególnych państw członkowskich. W przypadku Polski celem jest zapewnienie do 2020 roku 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej krajowej konsumpcji energii.

Notujemy wysokie zapotrzebowanie na energię, a przy tym w naszym kraju brakuje odpowiedniej infrastruktury wytwórczej. Energia wytwarzana z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii w 2013 roku stanowiła jedynie 10,17% ogólnie wytworzonej energii elektrycznej. Jednocześnie na koniec 2013 roku w Polsce zainstalowanych było łącznie 5 510,684 MW elektrowni opierających się o różne źródła odnawialne. Wymusza to konieczność bardzo szybkiego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce w ciągu zaledwie kilku najbliższych lat.

Dokonując porównania danych statystycznych pochodzących z Polski z analogicznymi danymi dla całej Unii Europejskiej łatwo można zauważyć, że w polskim rynku Odnawialnych Źródeł Energii drzemie olbrzymi potencjał rozwojowy. Według dostępnych szacunków do roku 2020 w Polsce konieczne będzie wycofanie z użytkowania prawie 7 tys. MW elektrowni zawodowych. Spowoduje to dodatkowy wzrost zapotrzebowania na nowe inwestycje, z których coraz więcej stanowić będą Odnawialne Źródła Energii. Pozwala to na oszacowanie zapotrzebowania kapitałowego rzędu 80 mld złotych tylko w okresie do 2020 roku.

Według Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku powinniśmy spodziewać się, że już w 2015 roku zapotrzebowanie netto na energię elektryczną będzie wynosiło 140 TWh, w roku 2020 – 156,1 TWh, natomiast w roku 2030 będzie to aż 201,7 TWh. Natomiast prognozy Agencji Rynku Energii wskazują, że do roku 2030 czeka nas praktycznie nieustanny wzrost ceny hurtowej energii elektrycznej. Obecnie na Towarowej Giełdzie Energii w Polsce jej cena kształtuje się na poziomie około 190.00 złotych za 1 MWh. Z kolei w przyszłym roku może średnio kosztować nawet 258,3 złotych.

 

Polski

.....

Depozytariusz

Nadzór

Aktywnie zarządzany fundusz aktywów niepublicznych

Unikatowy model zarządzania Green Way łączy w sobie osiąganie wysokich stóp zwrotu z bezpieczeństwem inwestycji.
Formularz kontaktowy